چرا در همه کارها ناموفقم؟!

چرا در همه کارها ناموفقم؟!

همانطور که می دانیم قبل از هر چیز ، یک شخص موفق و مثبت نگر ، هیچگاه نباید این سوال را بدینگونه از خود بپرسد که : ” چرا در همه کارها ناموفقم ؟! ” بله ، درسته ، بدلیل اینکه طبق قانون جذب ، هر چیزی که شما از خود یا از عالم هستی […]